Đồn hồ tiết kiệm khí Art

420.000 

-Đồng hồ tiết kiệm khí Art rong loại tốt

-chất liệu bằng thau,

Tự cân bằng khí khi hàn va kết thúc